Handige informatie voor professionals

In Nederland is alcoholgebruik onder volwassenen algemeen geaccepteerd. Maar alcoholgebruik is niet zonder risico. Alcoholgebruik gaat samen met een verhoogd risico op bijvoorbeeld ongelukken, psychosociale problematiek, verslaving, kanker, hart- en vaatziekten en vroegtijdige sterfte. Door mensen met een (beginnend) alcoholprobleem tijdig te herkennen en snel effectieve hulp te bieden, kan problematisch alcoholgebruik voorkomen worden. Bovendien hebben mensen in een vroeg stadium de meeste kans om te herstellen. Het platform AllesOverDrinken zet zich hiervoor in.

Landelijk expertise netwerk

AllesOverDrinken.nl is ontwikkeld door Verslavingskunde Nederland in het kader van het Nationaal Preventieakkoord problematisch alcoholgebruik. Verslavingskunde Nederland is kernpartner van het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek. Hierbinnen werken verschillende organisaties, zorginstellingen en kenniscentra samen om problematisch alcoholgebruik terug te dringen.

Verslaving is een ernstige ziekte, die voor forse problemen zorgt. Dit kan zo erg zijn dat mensen hun leven niet meer op orde hebben, met individuele problemen en maatschappelijke schade tot gevolg.

Landelijke expertisenetwerk
Verslavingskunde Nederland is een landelijk expertisenetwerk waarin verslavingszorginstellingen, cliëntenvertegenwoordigers en kenniscentra samenwerken om preventie, behandeling, herstel en reclassering te ontwikkelen en verbeteren.

We werken samen aan onze ambitie: minder mensen raken verslaafd, en minder mensen komen in de problemen door verslaving, problematisch middelengebruik en/of risicovol gedrag dat kan leiden tot verslaving.

Doelen:

 • Kennis, kunde en zorg op het gebied van verslaving zijn voor iedereen toegankelijk.

 • We werken aan destigmatisering en sociale inclusie, zodat mensen met een verslaving hun krachten en mogelijkheden kunnen hervinden en benutten.

 • Goed opgeleide professionals komen samen met de cliënt tot een passende behandeling, waarbij ‘passend’ betekent: kosteneffectief, context- en evidence-based.

 • Professionals werken met professionele standaarden en richtlijnen.

Het SVA staat voor een samenleving waar problematisch alcoholgebruik zo veel mogelijk wordt voorkomen – en als er toch sprake van is, tijdig wordt (h)erkend en behandeld. Het SVA draagt daaraan bij door ervoor te zorgen dat mensen met (risico op) problematisch alcoholgebruik sneller worden herkend en effectieve ondersteuning krijgen.

Hoe?
Door te stimuleren dat mensen zelf onderkennen dat zij problemen hebben met hun alcoholgebruik en hulp zoeken. En door de hulpverlening toegankelijker en effectiever te maken. De aandacht gaat vooral uit naar:

 • het wegnemen van drempels tot hulpverlening
 • het agenderen van het belang van vroegsignalering bij professionals, vrijwilligers en naasten
 • het faciliteren van deze groepen, zodat zij adequaat signaleren en hulp bieden of doorverwijzen

Website
Op de website van het SVA vinden professionals tips om problematisch alcoholgebruik te herkennen en het gesprek aan te gaan. Daarnaast zijn er handige publicaties, handreikingen, werkwijzers en toolboxen te vinden.

Het Nationaal Preventieakkoord vanuit de Rijksoverheid heeft het terugdringen van (overmatig) alcoholgebruik, roken en overgewicht als speerpunt genomen.

Maatschappelijke beweging
Met het Nationaal Preventieakkoord maken maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, fondsen, sportverenigingen en het kabinet samen een krachtig statement om een maatschappelijke beweging te starten die Nederland gezonder en vitaler maakt. Verslavingskunde Nederland doet mee met de deelakkoorden Roken en Alcohol. In het kader van deze onderwerpen is het project ‘Versterken van de preventie en vroegsignaleringsketen’ gestart.

Interventies alcohol
Het project ‘Versterken van de preventie en vroegsignalerings- en zorgketen’ ontwikkelt een samenhangend systeem van verschillende online en offline interventies voor drinkers, naasten en professionals. Belangrijk is dat zij weten wat ze kunnen doen en waar ze terecht kunnen, zodat overmatige drinkers gestimuleerd worden om na te denken over hun alcoholgebruik en passende hulp te zoeken om hun alcoholgebruik te veranderen. Deze interventies zijn terug te vinden op Allesoverdrinken.nl.

Er zijn duizenden apps en online interventies die kunnen bijdragen aan de gezondheid. Maar weten wat betrouwbaar en effectief is, is niet eenvoudig. Om deze zoektocht makkelijker te maken heeft Verslavingskunde Nederland de beste apps verzameld op Allesoverdrinken.nl. 

Er zijn in Nederland een aantal organisaties die online interventies onder de loep nemen en keuren. Onafhankelijke experts uit wetenschap, beleid en praktijk kijken naar kwaliteit, effectiviteit en uitvoerbaarheid. De best erkende alcoholinterventies zijn terug te vinden op Allesoverdrinken.nl.

Er is gekeken in de volgende databanken:

 • Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut
 • CGL Loket Gezond Leven RIVM Interventiedatabase Gezond en Actief Leven
 • JGZ Interventiebibliotheek
 • Justitiële interventies
 • Online Hulpstempel (bestaat niet meer)
 • De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Nederlands Huisartsen Genootschap & Thuisarts (NHG)
 • Toolkit e-mental health
 • Nell living lab
 • GGD Appstore
 • GGZ Appwegwijzer (in ontwikkeling)

Handreiking voor zorgprofessionals

Welke interventie past wanneer?

Deze interactieve handreiking biedt overzicht. Je ziet welke alcoholinterventies bij volwassenen passen bij de mate van alcoholgebruik. Bijvoorbeeld welke interventies geschikt zijn als iemand problematisch drinkt. Of welk aanbod er is voor Naasten.

Om te bepalen in welke groep iemand valt, gebruiken we de Audit-score. Als je de handreiking downloadt, staat er bij elk bolletje een link naar de plek waar je die interventie kunt vinden. Er is ook een link naar de Audit. 

Download de handreiking om via linkjes door te kunnen klikken naar het passende aanbod en de Audit.

Onze publicaties

Op de website van Verslavingskunde Nederland zijn diverse interessante rapporten en publicaties te vinden vanuit de verslavingszorgsector.

Kom in contact

Voor meer informatie en contact kunt u mailen met info@verslavingskundenederland