Thema's

Logo Alles over drinken

Privacy en cookiebeleid

Privacy staat bij Verslavingskunde Nederland en alle aan haar verbonden organisaties die onderdeel uitmaken en een bijdrage leveren aan AllesOverDrinken.nl hoog in het vaandel.
Verslavingskunde Nederland houdt zich aan de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en andere (zorg)specifieke wet en regelgeving met betrekking tot privacy en informatieveiligheid.
Hieronder lees je ons privacy- en cookiebeleid.

Decoratief Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Privacy staat bij VERSLAVINGSKUNDE NEDERLAND en alle aan haar verbonden organisaties die onderdeel uitmaken en een bijdrage leveren aan allesoverdrinken.nl hoog in het vaandel. VERSLAVINGSKUNDE NEDERLAND houdt zich aan de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en andere (zorg)specifieke wet en regelgeving met betrekking tot privacy en informatieveiligheid.

VERSLAVINGSKUNDE NEDERLAND en aangesloten organisaties en onderdelen mogen alleen persoonsgegevens verwerken als er een wettelijk geldige reden voor is en een duidelijk omschreven doel. De persoonsgegevens die we verzamelen mogen we ook alleen voor dát doel gebruiken. VERSLAVINGSKUNDE NEDERLAND heeft de noodzakelijke maatregelen getroffen om zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan.

Ons uitgangspunt is hierbij om pas persoonsgegevens te gaan verwerken als ze ook echt noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten. Hiermee voldoen we aan het principe van dataminimalisatie.

Als niet geregistreerde bezoeker van de site en alle gekoppelde onderdelen wordt niets anders gebruikt en opgeslagen dan site informatie en bezochte pagina’s zodat bij een volgend bezoek eenvoudig terug te navigeren is. Dat gebeurt middels een bezoekersnummer in combinatie met het IP adres.

Pas als een bezoeker zich registreert op allesoverdrinken.nl of een van de andere gekoppelde sites voor het maken/invullen van gegevens, tests of bij vragen en verzoeken, worden meer persoonsgegevens vastgelegd, maar nog steeds met de intentie van minimale herleidbaarheid. Verderop in het document staat meer

concrete informatie over wat precies wordt verzameld en vastgelegd en met welk doel.

Wij zullen jouw persoonsgegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken, tenzij je daar vooraf specifieke toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Verwerkingsverantwoordelijken

Verslavingskunde Nederland, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 52436144

Algemene contactgegevens
Piet Mondriaanplein 25, 3812 GZ Amersfoort
+31 (0)20 - 59 01 318

Aangesloten en deelnemende organisaties:

 • Jellinek
 • Tactus Verslavingszorg
 • Novadic-Kentron
 • Brijder
 • VNN
 • Iriszorg
 • Antes
 • Terwille
 • De Hoop ggz
 • Mondriaan
 • Vincent van Gogh
 • Leger des Heils
 • Trimbos-instituut
 • NISPA
 • het Zwarte Gat
 • PARC
 • Mark Bench
 • IVO
 • EVP
 • AIAR
 • Tranzo

Contact opnemen

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen?
Neem dan contact op met onze onafhankelijke Privacy Officer via: allesoverdrinken@verslavingskundenederland.nl 

Je bent een niet geregistreerde bezoeker van de website

Hoe verwerken wij je persoonsgegevens?
Op de website AllesOverDrinken.nl kan een niet geregistreerde bezoeker veel informatie vinden over alcohol, alcoholgebruik en alcoholverslaving. Daarnaast bevat de site allerlei links naar relevante informatie op andere sites en naar regionale initiatieven m.b.t. alcoholpreventie.

Bij het eerste bezoek wordt een bezoekersnummer aan je IP adres gekoppeld waarmee we bijhouden welke onderdelen en pagina’s van de site worden bezocht. Bij een volgend bezoek met hetzelfde device kun je direct terugvinden welke onderdelen en pagina’s je eerder hebt bekeken. Als je niet wil dat je surfgedrag wordt gevolgd kun je dit uitzetten bij de cookies.

Wij zullen je gegevens, hoe anoniem deze ook mogen zijn, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en beveiligen en zullen deze nooit met derden delen.

Wij bewaren deze (persoons)gegevens zolang de website met enige regelmaat wordt bezocht. Als er gedurende 2 jaar geen nieuwe bezoeken zijn geweest worden de gegevens verwijderd.

Gegevens die wij opslaan zijn:

 • IP-adres, bezochte onderdelen en pagina’s op de website.

Doel waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt:

 • Wij gebruiken je persoonsgegevens uitsluitend om je surfgedrag en bezochte onderdelen en pagina’s vast te leggen, zodat deze beschikbaar en inzichtelijk is tijdens een volgend bezoek (alleen als je dat doet met hetzelfde device).

Je bent een geregistreerde bezoeker van de website

Hoe verwerken wij je persoonsgegevens?
Naast de informatie over alcohol, alcoholgebruik en alcoholverslaving is er op het moment dat je je als gebruiker/deelnemer op de website hebt geregistreerd, ook toegang tot allerlei (zelf)testen, vragenlijsten, trainingen, nieuwsbrieven, fora en zelfs specifieke persoonlijke ondersteuning van een professional. Door jezelf te registreren en gebruik te maken van de persoonsgerichte onderdelen van de website, gaat VERSLAVINGSKUNDE NEDERLAND je persoonsgegevens verwerken. Van geregistreerde gebruikers slaan we nog steeds zo min mogelijk persoonsgegevens op. We hebben echter in deze fase wel minimaal een e-mailadres nodig om met je te kunnen communiceren. Voor het overige mag je gebruik maken van nicknames en andersoortige aliassen. Het e-mailadres wordt uitsluitend door onze beheerders gebruikt zodat je kunt inloggen en zullen nooit aan anderen worden getoond, of aan anderen worden verstrekt.

Met het registreren van je gegevens geef je VERSLAVINGSKUNDE NEDERLAND formeel toestemming om je persoonsgegevens te verwerken voor het gebruik van de website en alle onderdelen en hulpmiddelen daarbinnen.

Ook op onze fora kun je er voor kiezen om alleen bekend te zijn met een nickname of alias. Op een forum worden door ons ook nooit andere gegevens getoond dan de door jou ingevoerde naam. Het spreekt echter voor zich dat als je op een forum persoonlijke herleidbare informatie post, dit de kans op herkenning door anderen mogelijk bekenden op het forum natuurlijk veel groter maakt. Hiervoor is VERSLAVINGSKUNDE NEDERLAND niet verantwoordelijk.

Wij zullen je gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving beveiligen tegen oneigenlijke toegang en gebruik. We zullen deze nooit met derden delen. Alleen medewerkers van VERSLAVINGSKUNDE NEDERLAND die betrokken zijn bij de dienstverlening en de gegevens nodig hebben voor hun werk, hebben toegang tot de informatie.

Het is altijd mogelijk je registratie te beëindigen, of je af te melden voor nieuwsbrieven en andere informatie.

Gegevens die wij opslaan zijn:

 • Voornaam of door jou gekozen nickname of alias
 • E-mailadres
 • Geboortejaar of leeftijdscategorie om bij sommige testen de juiste testuitslagen te kunnen genereren omdat die afhankelijk zijn van leeftijd.
 • Informatie uit (zelf)testen en vragenlijsten
 • Informatie die door jezelf is geplaatst op een van de fora
 • Gegevens over gezondheid of gezondheidsklachten voor zo ver je die zelf deelt binnen een van de onderdelen van allesoverdrinken.nl
 • Gebruik van medicatie en andere hulpmiddelen voor zo ver je die zelf deelt binnen een van de onderdelen van allesoverdrinken.nl
 • Ondersteunings- of begeleidingsvragen, -adviezen
 • Toestemmingsverklaring

Doel waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt:

 • Om je surfgedrag en bezochte onderdelen en pagina’s vast te leggen, zodat deze beschikbaar en inzichtelijk is tijdens een volgend bezoek.
 • Om op basis van je registratie met je te kunnen communiceren bij een vergeten wachtwoord.
 • Om resultaten en aanvullende informatie van door jou ingevulde (zelf)testen te kunnen registreren en opslaan.
 • Om post en andere berichten en informatie die door jou op de fora van allesoverdrinken.nl wordt gedeeld te kunnen registreren.
 • Om vragen en onderwerpen die door jou in het kader van Consultatie en Advies aan de orde zijn gesteld te kunnen registreren en beantwoorden.
 • Om informatie met betrekking tot gesprekken en correspondentie met ervaringsdeskundigen te kunnen registreren en je adviezen in informatie te kunnen geven.
 • Om je alcoholgebruik te kunnen registreren en af te kunnen zetten tegen gewenst gebruik per periode.
 • Om informatie en gegevens met betrekking tot stoppogingen te kunnen registreren en om je te kunnen ondersteunen en begeleiden bij je poging.
 • Om je, als alcoholgebruiker of naaste van een alcoholgebruiker, informatie te kunnen geven over ondersteuning bij stoppogingen en minderen van gebruik.

Bewaartermijnen

VERSLAVINGSKUNDE NEDERLAND bewaart de persoonsgegevens die bij een (eerste) bezoek zijn gegenereerd, die bij registratie zijn ingevoerd en alle overige informatie die tijdens het gebruik van de hulpmiddelen door jou op allesoverdrinken.nl is ingevoerd en opgeslagen. Aangezien het uitsluitend gaat om door jouzelf ingevoerde en gegenereerde informatie en al deze informatie in basis ook door jezelf wordt beheerd, zullen wij deze in beginsel voor onbepaalde tijd bewaren. Alleen in het geval je gedurende een aaneengesloten periode van twee jaar geen gebruik maakt van allesoverdrinken.nl of een van de gekoppelde sites zullen we overgaan tot vernietiging van het account en alle aanwezige informatie.

Verstrekking aan andere organisaties

Je persoonsgegevens zullen ongeacht of je een geregistreerde of niet geregistreerde bezoeker bent nooit worden gedeeld met andere partijen of organisaties. Het is wel mogelijk dat geanonimiseerde niet tot personen herleidbare gegevens van allesoverdrinken.nl en de gekoppelde organisaties worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden.

Je rechten

 • Recht op informatie: je hebt het recht om te weten welke informatie en persoonsgegevens door ons zijn geregistreerd.

 • Recht op inzage: je hebt het recht op inzage in jouw persoonsgegevens die bekend zijn bij VERSLAVINGSKUNDE NEDERLAND en de gekoppelde sites van allesoverdrinken.nl.

 • Recht op rectificatie: je hebt te allen tijde zelf de mogelijkheid om je persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren, te laten verwijderen of af te laten schermen wanneer je dat wenst.

 • Recht om vergeten te worden: je kunt VERSLAVINGSKUNDE NEDERLAND vragen om je gegevens te laten verwijderen. Overigens kan het grootste deel van de informatie die door jou is ingevoerd en/of gegenereerd op de site ook zelf worden verwijderd.

 • Recht op het overdragen van jouw gegevens: je hebt het recht om al je persoonsgegevens op te vragen bij VERSLAVINGSKUNDE NEDERLAND en om deze in zijn geheel over te dragen aan een andere organisatie.

 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens door de VERSLAVINGSKUNDE NEDERLAND en de gekoppelde websites.

Je kunt je verzoek indienen door het versturen van een e-mail met daarin je verzoek naar: allesoverdrinken@verslavingskundenederland.nl of naar: Verslavingskunde Nederland, Piet Mondriaanplein 25, 3812 GZ Amersfoort. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand, op je verzoek.

Ben je het niet eens met onze reactie dan kun je hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wetenschappelijk onderzoek

VERSLAVINGSKUNDE NEDERLAND houdt zich bezig met wetenschappelijk onderzoek. Het doel van het onderzoek is de kwaliteit van de begeleiding en behandeling te verbeteren. In onderzoek worden uitsluitend geanonimiseerde gegevens van bezoekers en/of cliënten gebruikt. Dat wil zeggen dat de gegevens niet herleidbaar zijn naar personen. Als je ondanks het feit dat gegevens niet herleidbaar zijn naar personen toch niet wilt dat je gegevens worden gebruikt voor onderzoek dan kun je dit laten weten aan VERSLAVINGSKUNDE NEDERLAND via allesoverdrinken@verslavingskundenederland.nl of Verslavingskunde Nederland, Piet Mondriaanplein 25, 3812 GZ Amersfoort.

Beveiliging persoonsgegevens

Onze systemen en programma’s zijn adequaat beveiligd. Wij nemen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In dat kader zijn VERSLAVINGSKUNDE NEDERLAND en de aangesloten organisaties gecertificeerd voor de norm NEN 7510 (informatieveiligheid in de zorg) en worden er periodiek in- en extern controles uitgevoerd. Daarnaast nemen wij In het bijzonder de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met gebruikersnaam, wachtwoord. Er kan ook worden ingelogd met IRMA (IRMA (privacybydesign.foundation)
 • Secured communicatie met server (HTTPS/SSL)
 • Met leveranciers van online applicaties zijn verwerkingsovereenkomsten waarin afspraken over beveiliging van je persoonsgegevens zijn vastgelegd
 • De fysieke toegang tot servers waar gegevens zijn opgeslagen is beperkt tot geautoriseerde personen

Contact

Onze Functionaris Gegevensbescherming is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als je vragen of verzoeken heeft over deze privacyverklaring dan kun je een e-mail sturen naar allesoverdrinken@verslavingskundenederland.nl

Cookiebeleid

Onze website allesoverdrinken.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Meer informatie over cookies lees je bij Uitleg cookies en Veilig internetten.

Cookies van Matomo Analytics

Voor onze website maken we gebruik van de webanalyse-service van Matomo om te meten hoe de site wordt bezocht en gebruikt. Met deze informatie kunnen we de website optimaliseren. Als men Matomo Analytics inzet, plaatst Matomo vanaf deze site cookies bij de bezoeker om zo de benodigde informatie te kunnen vergaren. Deze cookies worden anoniem opgeslagen. Er kan geen persoonlijk profiel uit worden opgemaakt.

In de cookiewet is vastgelegd dat voor gebruik van Matomo Analytics geen toestemming nodig is van de bezoeker van de website omdat deze dienst door hun manier van werken de privacy van bezoekers beschermt en daardoor geen inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers. De Analytics-gegevens worden altijd geanonimiseerd verzameld en niet gedeeld met andere partijen.

Cookies van Matomo analytics sociale media

Wij maken gebruik van eigen sociale mediaknoppen die je de mogelijkheid geven om informatie van de website te delen op Instagram, Twitter en LinkedIn. Wij gebruiken géén tracking cookies in verband met je privacy.

Vimeo

Allesoverdrinken.nl maakt gebruik van video’s van Vimeo en heeft een eigen Vimeo-kanaal waarop we filmpjes plaatsen. Vimeo is een onafhankelijke video-dienst die op een veilige manier en zonder het doorspelen van gebruikersinformatie naar derden videofragmenten afspeelt. Eventuele Vimeo cookies worden pas geplaatst op het moment dat een op de site getoonde Vimeo-video wordt gestart.

Readspeaker

ReadSpeaker is een wereldwijde tekst-naar-spraakspecialist waarmee de teksten op de website van allesoverdrinken.nl kunnen worden voorgelezen aan de bezoeker. Door de inzet van zelf ontwikkelde, toonaangevende technologie behoren de synthetische stemmen van Readspeaker tot de meest natuurlijke op de markt. Bij het gebruik van readspeaker wordt een functionele cookie geplaatst om gebruiksinstellingen vast te leggen.

Vragen, klachten, melden van een datalek

Ondanks alle maatregelen die we treffen, kunnen we nooit 100% garantie geven voor een schending van de privacy. Heb je vragen over de verwerking en bescherming van je persoonsgegevens en je rechten op dit gebied, wil je een klacht indienen, heb je het vermoeden van een datalek of wil je een datalek melden? Neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van Verslavingskunde Nederland.

Functionaris gegevensbescherming
Bereikbaar via:
Piet Mondriaanplein 25 3812 GZ Amersfoort
allesoverdrinken@verslavingskundenederland.nl

Ga aan de slag met een
gezonder
leven

Door de check te doen en antwoord te geven op 4 korte vragen geven we je advies over welke apps, tips en hulpmiddelen bij jou passen. Daarna kun je een account aanmaken als je dat wilt.